Onze gegevens

Vandereyt E BV
Startelstelstraat 54
3800 Zepperen

BTW: 0814778866

www.camperdeluxe.be                          

 

 

Privacy policy

We hechten veel belang aan uw privacy en willen daarom transparant zijn over de gegevens die we over u verzamelen en de manier waarop deze data verwerkt wordt.

Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?

Uw persoonsgegevens worden door CamperDeluxe verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van CamperDeluxe
  • Het toesturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen met toestemming van de betrokkene
  • Het bekomen van subsidiëring van de overheid

 

Met de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en opslagen, verzamelen en verwerken:

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer en e-mail adres
  • Persoonlijke kenmerken: geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, nationaliteit

 

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Met wie delen wij uw data?

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
  • het verzorgen van IT-infrastructuur (o.a. IT netwerk, …)
  • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkingsovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.Minderjarigen: wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe beschermen wij uw data?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen: alle personen die namens CamperDeluxe  van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen. We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. We maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten. We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen. Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

CamperDeluxe bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Alle persoonsgegevens worden voor maximaal 5 jaar worden bijgehouden. Nadien wordt opnieuw de vraag gesteld of dit al dan niet kan worden verlengd.

Welke rechten heeft u?

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan dit privacy statement staat hoe je contact met ons kan opnemen. U kan ons ook contacteren via de contactgegevens op onze website. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden je sterk aan om daarbij je pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat. Tevens kunt u bezwaar of verzet maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

Wijzigbaarheid

CamperDeluxe kan zijn privacy statement wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. De laatste wijziging gebeurde 9 oktober 2021.